Norma ISO 9001 w systemie kierownia jakością w organizacji.

Posted on 10/07/2018 4:13pm

ISO 9001 to globalna norma definiująca wymagania, jakie ma spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Normę ISO 9001 mogą stosować różnorakie organizacje, niezależnie od ich rozmiaru i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na pojęcie i zrealizowanie wymagań klienta, a zatem określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, antycypacja podejścia procesowego, przekazanie wyników skuteczności procesów oraz ich nieustanne ulepszanie, w oparciu o obiektywne testy.

ISO
Author: Ken Teegardin
Source: http://www.flickr.com
Do głównych wymagań normy ISO >>> szkolenia iso 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentami i zapisami,zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, tworzenie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te kryteria są szczegółowo zawarte w przedmiotowej normie i posiadają 8 zasad jakości:ukierunkowanie na klienta - pozycja przedsiębiorstwa na rynku zależy od jej klientów;przywództwo - kierownictwo przedsiębiorstwa obiera kierunki jego rozwoju; aktywność ludzi - najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie; podejście procesowe - efektywność organizacji zależy głównie od jakości realizowanych w niej procesów;gruntowne podejście do zarządzania - dowodzenie jakością jest traktowane jako administrowaniem wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami;stałe doskonalenie - celem organizacji jest permanentne udoskonalanie realizowanych w niej procesów;przemyślane podejście do podejmowania decyzji - opiera się ono na analitycznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych informacji;obopólne profity w stosunkach z dostawcami - kreowanie wzajemnie pozytywnych stosunków z dostawcami towarów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości.

Norma ISO (dowiedz się) 9001 z 2008 roku posiada 9 rozdziałów, w tym - wprowadzenie. Rozdziały od 4 do 8 zawierają wymagania. W przypadku, gdy organizacja spełnia wszystkie kryteria tej normy, może ubiegać się o wydanie odpowiedniego certyfikatu. Zaświadczenie zgodności z normą 9001:2009 poświadcza niezależna jednostka certyfikująca. ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.Globalna Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych zaświadczeń potwierdzających zgodność systemów administrowania jakością z wyżej wymienioną normą tylko w 2002 roku obliczała na ponad 0,5 miliona.

Tags: klient, Dostawca, kontroli, globie